Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochronnych danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy
przede wszystkim podać informację dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO  – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować  Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dziewosłęby 14/1,
adres e-mail:  info@stmech.pl, telefon: 22-673-55-48 Pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych w naszej firmie jest Barbara Rusiecka adres e-mail: barbara@stmech.pl
2.      Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b  RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
3.  Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień na podstawie zawieranych umów ( sprzedaży, zlecenia, oświadczenie usług, dostawy) oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie.
4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmy transportowe.
5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający w celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.
6.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9.  Posiadanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy ( zlecenia).
Z poważaniem

Zespół S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.

Dear Sirs!

In accordance with the applicable provisions on the protection of personal data, especially with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 /EC – hereinafter referred to as General Data Protection Regulation, to ensure the appropriate protection of personal data, the data subject should be provided with information concerning processing its personal data specified in art. 13 or 14 of the General Data Protection Regulation – depending on whether they are obtained directly from the data subject or from other sources.

Accordingly, we would like to inform that:

1. The controller of your personal data is S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. Z o.o. with its registered office in Warsaw, Dziewosleby str.14/1, e-mail: info@stmech.pl, nr tel.: 22-673-55-48 Barbara Rusecka is the proxy for personal data protection in our company e-mail address: barbara@stmech.pl
2. Your personal data are processed on the basis of art. 6 sec. 1 letter b of the General Data Protection Regulation, i.e. in consideration of the need to perform an agreement, to which the data subject is party, or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into an agreement.
3. The data are processed in order to execute orders placed on the basis of the concluded agreements (sale agreements, order contracts, service contracts, and delivery agreements) and to maintain business contacts with counterparties within this scope.
4. Your personal data shall be received exclusively by entities authorised to obtain the personal data or entities participating in execution of the order, that is courier companies, Poczta Polska S.A., transport companies.
5. Your personal data shall be kept in accordance with a legitimate interest realised by the controller arising from objectives relating to data processing, until termination of your authorisations resulting from universally applied legal norms.
6. You shall have the right to request from the Controller access to your personal data, as well as the right to rectification, deletion or processing restrictions, the right to object against processing and transfer the data.
7. You have the right to file a complaint with a supervisory body, i.e. with the Inspector General for the Protection of Personal Data.
8. Your data will not be processed in an automated manner and will not be transferred to a third country.
9. Providing personal data is voluntary, however, refusal to provide data may result in refusal to conclude an agreement (order contract).

Best regards,

Team S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.

Your Content Goes Here