Szanowni Państwo!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochronnych danych osobowych, w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej
RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy
przede wszystkim podać informację dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art.
13 lub 14 RODO  – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować  Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp.
Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dziewosłęby 14/1,
adres e-mail:  info@stmech.pl, telefon: 22-673-55-48
Pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych w naszej firmie jest Barbara Rusiecka
adres e-mail: barbara@stmech.pl
2.      Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b  RODO, tj. w związku z
koniecznością wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
3.  Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówień na podstawie zawieranych umów ( sprzedaży,
zlecenia, oświadczenie usług, dostawy) oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w
tym zakresie.
4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie,
Poczta Polska S.A., firmy transportowe.
5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora wynikający w celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień
wynikających z powszechnie obowiązujących norm.
6.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do
państwa trzeciego.
9.  Posiadanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w
szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy ( zlecenia).
Z poważaniem

Zespół S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.